Småviltjakt Ulvik Statsallmenning


Grunna svært lav rypebestand, stansar Ulvik fjellstyre småviltjakta i Ulvik statsallmenning frå og med Torsdag 29.09.2022.

Etter 5 år med freding ( 2013-2018 ) ser ein no at rypebestanden har teke seg noko opp att. Det er no meir fugl å sjå i fjellet no. Mesteparten av arealet ligg høgt mellom 1100-1800 moh, og fjellrypa er dominerande.

Småviltjakt for utanbygdsbuande - søknadsfrist 2. mai
Vekeskorta og sesongkorta blir i 2022 tildelt etter søknad på Inatur (søknadsfrist 2. mai) . Lenke til trekkingsresultat:
Trekkingsresultat småviltjakt for utanbygdsbuande 2022
 
Etter at trekking og tildeling er gjennomført blir det som eventuelt er til overs lagt ut for sal. Det blir samtidig lagt ut for sal døgnkort for utanbygdsbuande for perioden 29.9 til og med 23.12.

Resterande vekeskort og sesongkort for utanbygdsbuande vert lagt ut for sal på inatur.no den 02.06.2022. Fyrstemann til mølla !

Småviltjakt for innanbydsbuande:
Innanbygdsbuande i Ulvik herad kjøper jaktkort utan trekking på eiga side på Inatur (sjå lenke under).

Jaktkvote:
Jakta vert regulert med fyljande kvotar:
Dagskvote:        2 ryper pr jeger
Vekeskvote:       5 ryper pr jeger
Sesongkvote:     8 ryper pr jeger

Jaktkort på smårovvilt:
Fjellstyret har oppretta eit sesongkort for smårovvilt. Dette kortet gjeld for artane raudrev, mink, kråke og ravn, og kan nyttast i perioden 15.7-15.4 med avgrensingar for jakttidsramma for kvar enkelt art. Smårovviltkortet kjøper du på salssidene på Inatur.

Sjå elles meir informasjon på Inatur.no