Småviltjakt Ulvik Statsallmenning


Småviltjakta 2023: Jaktkort vert lagt ut for sal på inatur Måndag 31. juli kl. 0900. Antalet kort er begrensa så det vil vera ein fordel å vere tidleg ute for dei som vil sikre seg kort.

I Ulvik statsallmenning ligg mesteparten av arealet høgt mellom 1100-1800 moh. Fjellrypa er den dominerande arten.

Småviltjakt for innanbydsbuande:
Innanbygdsbuande i Ulvik herad kjøper jaktkort utan trekking på eiga side på Inatur (sjå lenke under).

Jaktkvote:
Jakta vert regulert med fyljande kvotar:
Dagskvote:        2 ryper pr jeger
Vekeskvote:       5 ryper pr jeger
Sesongkvote:     8 ryper pr jeger

Jaktkort på smårovvilt:
Fjellstyret har oppretta eit sesongkort for smårovvilt. Dette kortet gjeld for artane raudrev, mink, kråke og ravn, og kan nyttast i perioden 15.7-15.4 med avgrensingar for jakttidsramma for kvar enkelt art. Smårovviltkortet kjøper du på salssidene på Inatur.

Sjå elles meir informasjon på Inatur.no