Reinsjakt innanbygds

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. På Ulvik statsallmenning er søknadsfristen for villreintkort 2. mai. Fjellstyret legg opp til søknad på Inatur.no. Søknadar utanom dette vert ikkje handsama. Dersom du har problem med å søkje på denne måten, ta kontakt med fjellstyrekontoret!

Trekkingsliste villrein 04.05.2023 - Innanbygdsbuande