Møtebøker Røldal Fjellstyre

 

Her vert alle møtebøker med vedtak gjort av fjellstyret lagt ut. Vedtaket kan påklagast innan tre veker frå kunngjering, jfr forvaltningslova. (Dato for kunngjering står i parantes bak møteboka.) Reglar om klageadgang finn du i forvaltningslova §§29 til 31.
Dersom du ynskjer innsyn i andre dokument tilknytt sakshandsaminga - ta kontakt med fjellstyrekontoret (roldal@fjellstyrene.no).