Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar og fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Ta kontakt med fjellstyret dersom du har innspel til sakene.
Fjellstyret minner om at styremøtene er opne for tilhøyrerar! 
Tidspunkt: Måndag 29.1.24 – kl 17:00    Stad: Blanken

Saker til styremøtet:

Sak 01/24: Meldingssaker

Sak 02/24: Eventuelt/Informasjon hendelsar frå førre møte

Sak 03/24: Godkjenning av årsrekneskap 2023

Sak 04/24: Godkjenning av årsmelding 2023

Sak 05/24: Val av kasserar for 2024-2027

Sak 06/24: Godtgjering styret

Sak 07/24: Regulering av prisar for 2024

Sak 08/24: Budsjett 2024

Sak 09/24: Val av representant til villreinutvalet for 2023-2027

Sak 10/24: Diverse fullmakter til leiar

Sak 11/24: Møteplan 2024

Sak 12/24: Val av vararepresentant til styret i FH as

Sak 13/24: Infosak – Utlysing av ledig beite på Haukeli frå 2025


Link til sjølve møteinnkallinga under:
Førebels møteplan i 2023:
Fjellstyret gjer merksam på at planen berre er veiledane. Det vil heilt sikkert verte endringar!