Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar å fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Dersom du har merknader til sakene og ynskjer innsyn i saksutgreiing - ta kontakt med fjellstyrekontoret.

Saksoversikt til neste møte:

Tidspunkt: Tysdag 22.02.23 19:00

Stad:  Rauland Kraftforsyningslag               

Saker:

Sak 01/23: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/23: Referatsaker
Sak 03/23: Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2022
Sak 04/23: Regulering av prisar
Sak 05/23: Budsjett for 2023
Sak 06/23: Regulering av teltområde under reindsyrjakta
Sak 07/23: Orientering frå sekretær, aktuelle saker
Sak 08/23: Eventuelt/ drøftingssaker
  • Styremedlem som flytter ut av innabygdsgrensa.
  • Stenging av hytter
  • Småviltjakt med hund