Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar å fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Dersom du har merknader til sakene og ynskjer innsyn i saksutgreiing - ta kontakt med fjellstyrekontoret.

Saksoversikt til neste møte        

Dato: 22.04.2024 

                                          

Saker til styremøtet:

Sak 12/24: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 13/24: Revidering av avtale mellom Ulvik Fjellstyre og Rauland Fjellstyre vedr reinsdyrjakt
Sak 14/24: Reinsdyrjakt 2024
Sak 15/24: Småviltjakt 2024
Sak 16/24: Fiske 2024

Innspel/ spm sendast sekretær Rune Aarhus: rauland@fjellstyrene.no

Møtepapir