Reinsjakt utanbygds Ullensvang statsallmenning

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. Utanbygdsbuande skal bruke lenkja under til å søke om reinskort.

Reguleringar under jakta 2019:

Kort på statsallmenning er personleg og kan ikkje overdragast eller seljast til andre. Dette betyr at ingen andre enn den som kjøper korta kan jakte på dei. Dei kan ikkje delast med andre. Unntaket er jaktlagsordninga  - men i eit jaktlag må alle deltakarar ha jaktkort på Ullensvang statsallmenning.

Alle korta er no tildelt. Det vil ikkje bli kort tilgjengeleg fram mot jakta, eller i løpet av jakta.